Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Aby uzyskać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym.
W celu ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o pomoc, pracownik socjalny, przeprowadza w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, albo w miejscu ich pobytu.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na przeprowadzenie wywiadu, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.