DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSILEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 – 2028
ROK 2024

Wartość dofinansowania: 139 866,00 zł
Całkowity koszt: 199 866,00 zł

Cele programu:
Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Grupy docelowe:
Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną rodzin, nie otrzymują obiadów w szkołach.


Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.