KLUB  INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

     Klub Integracji Społecznej działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska.
Podstawowym celem prowadzenia przez MOPS w Reszlu Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest on realizowany przez wiele kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem bezpieczeństwa socjalnego, aktywizację zawodową i pomoc w osobistym rozwoju.
Głównym celem Klub Integracji Społecznej jest:

 • minimalizowanie skutków bezrobocia,
 • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
 • przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

    W organizowanych zajęciach, spotkaniach indywidualnych KIS uczestniczyło 38 osób. Ponadto wiele osób korzystało z pomocy w napisaniu podania, CV, wysłania e-maila lub wykonanie telefonu do pracodawcy. Spośród tych osób typowane są osoby do robót publicznych  i prac społecznie użytecznych. Pracownik klubu współpracuje z lokalnymi organizacjami  i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych  i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Miasta i Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu. Uczestników klubu, na wniosek pracownika socjalnego, PUP może kierować do pracy u pracodawcy, w tym także przy braku miejsc pracy, do prac interwencyjnych, publicznych i prac społecznie użytecznych. Istnienie tego typu ośrodka wsparcia pozwala na realizację projektów systemowych.
Dla osiągnięcia ostatecznego rezultatu, jakim jest ograniczenie bezrobocia, a zwłaszcza bezrobocia długotrwałego, niezbędna jest aktywizacja zarówno w systemie zawodowym jak i społecznym naszych klientów. Najbardziej są tu potrzebni przede wszystkim psycholog i prawnik. W miarę potrzeb na bieżąco rozmawiają z uczestnikami KIS pracownicy socjalni, którzy najlepiej orientują się w sytuacji życiowej klientów GOPS.

W ramach KIS należy zająć się przede wszystkim:

 • Poradnictwem psychologicznym – (indywidualne rozmowy i porady w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu rodzinnych konfliktów i problemów, zapobieganie i przeciwdziałanie poczuciu rezygnacji, zniechęcenia, apatii jako postawy wobec sytuacji bezrobocia, pomoc w budowaniu wysokiej samooceny);
 • Poradnictwem prawnym – (pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów
  z prawem, udzielanie pomocy w wypełnianiu wszelkich prawnych formalności (wniosków, druków, pism)
 • Pracą socjalną – (udzielanie wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w konkretnych problemach, a także kierowanie do poszczególnych poradni
  w zależności od sytuacji;
 • Poradnictwem zawodowym – (kierowanie podopiecznych na konkretne szkolenia, kursy, biorąc pod uwagę indywidualne umiejętności, wykształcenie, możliwości.

W tym celu potrzebne są zajęcia z komunikacji społecznej, wzmacnianie samooceny
i poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, nauka obierania sobie celów i sposobów ich realizacji.

Podczas trwania zajęć w KIS prowadzone są zajęcia obejmujące również edukacje personalną i zawodową uczestników umożliwiającą:

 • Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • Nabycie umiejętności przygotowania CV, listu motywacyjnego, pisania pism urzędowych i podań
 • Wzmacniania motywacji do aktywności zawodowej
 • Zapoznanie z podstawami prawa: pracy, działalności gospodarczej, administracyjnej, przepisów BHP i p.poż
 • nauka autoprezentacji, symulowane rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą
 • opanowanie podstawowych technik manipulacji i mediacji
 • praca nad zmiana postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w miejscu pracy).


Sam fakt uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej sprawia, że uczestnicy nawiązują nowe kontakty, stają się aktywniejsi, co z pewnością zmniejsza ich izolacje społeczną. Zwiększa się poczucie własnej wartości, umiejętność autoprezentacji. Dzięki warsztatom i kursom zawodowym zwiększy się ich potencjał i szanse na rynku pracy. Ogólne poruszanie się na rynku pracy dla beneficjentów staje się łatwiejsze mimo że nadal znalezienie pracy na tutejszym rynku pracy jest trudne. Pracownikom socjalnym jest łatwiej prowadzić dalszą pracę socjalną  w kierunku usamodzielniania się , ponieważ beneficjenci po uczestnictwie      w Klubie Integracji Społecznej są zmotywowani w kierunku podejmowania działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji życiowej.
Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej prowadzone były działania takie jak:

 • Rekrutacja osób do Klubu Integracji Społecznej
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Warsztaty z doradztwa zawodowego
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Warsztaty zarządzania własnym budżetem domowym
 • Warsztaty woluntarystyczne sposobem zbierania doświadczenia na przyszłość
 • Warsztaty kreowania własnego wizerunku i dbałości o higienę osobistą
 • Warsztaty w ramach ekonomii społecznej
 • Kursy zawodowe dobierane są pod względem zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy

Celem szkoleń była pomoc uczestnikom w osiągnięciu możliwie najlepszego poziomu dokształcania zawodowego a także pomoc w poznaniu własnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji oraz zachęcenie do podejmowania własnych decyzji dotyczących celów zawodowych i kroków niezbędnych do ich realizacji.

Działania o charakterze środowiskowym:
-Zorganizowanie imprezy masowej Dni Rodziny dla całej społeczności lokalnej w tym pikniku rodzinnego
-Zorganizowanie warsztatów psycho - ruchowych z doogoterapii  i hipoterapii dla dzieci ze świetlicy Środowiskowej Planeta w Reszlu
-Zorganizowanie ogniska dla dzieci i rodziców uczestniczących w Grupie zabawowej działającej przy MOPS w Reszlu
-Zorganizowanie wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej Stara Szkoła w Prostkach

Wyjazd studyjny służył pokazaniu praktycznej strony działalności spółdzielni socjalnych, właściwego planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o lokalne zasoby. Miał być także motywacją do podtrzymywania osiągniętych celów i efektów projektu oraz zachętą do kolejnych inicjatyw i pomysłów na dalszy rozwój. Wizyta w w/w podmiocie była okazją do poznania dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, która może być inspiracją do tworzenia podobnych działań w naszym środowisku lokalnym.

-Zorganizowanie spotkań z pracodawcą (sukcesem jest podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę przez 4 osoby)