Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu Dział Świadczeń Rodzinnych informuje   i wyjaśnia, że ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r., poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18. roku życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.     

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się     o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18. roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawania i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej...

 

Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

  z funduszu alimentacyjnego

w m-cu grudzień 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

13 grudzień 2023 roku

Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu listopad 2023 roku

nastąpi w terminie:

27 listopad 2023 roku

 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu listopad 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

23 listopad 2023 roku

 

Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu październik 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

20 październik 2023 roku