PODSTAWA PRAWNA

 Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817).

 

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE

na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytułów:

 1.     najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2.     osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3.     osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 4.     innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5.     osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

DOKUMENTY

Chcąc otrzymać dodatek mieszkaniowy należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu:

 •       wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 •       wypełnioną deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 •       dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
 •       dowód osobisty;
 •       dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku np.:
 •          wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach
 •           emerytura, renta: odcinki z 3 miesięcy bądź zaświadczenie z ZUS;
 •          alimenty: wyrok sądu lub odcinki potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w okresie objętym deklaracją o dochodach.
 •          dodatki pielęgnacyjne: decyzja ZUS ,zaświadczenie lub odcinki;
 •           zasiłki rodzinne: decyzja o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych;
 •           gospodarstwo rolne: oświadczenie o uzyskanym dochodzie z ha przeliczeniowych potwierdzone przez Urząd Gminy;
 •          dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek;
 •          w przypadku korzystania z pomocy społecznej: decyzje lub zaświadczenie zawierające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;
 •       w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z zaznaczeniem, że zaświadczenie wydano do dodatku mieszkaniowego lub własne oświadczenie sporządzone na podstawie prowadzonej dokumentacji lub zaświadczenia wydanego przez biuro rachunkowe prowadzące sprawy rozliczeń wydanym do celów dodatku mieszkaniowego
 •          dokument potwierdzający uprawnienie do powiększenia powierzchni normatywnej o 15m2;
 •       dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu w miesiącu, w którym składany jest wniosek np.: opłacany czynsz, woda, śmieci, ścieki;
 •       rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (wyłącznie do wyliczenia ryczałtu);
 •     właściciel domu jednorodzinnego poza ww. dokumentami zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, bądź oświadczenie zawierające ww. dane.

 

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 Do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego dochodzi jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

 1)  występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych;

 2)  faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

 DOCHÓD

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz przez 3 (liczba miesięcy). O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

-  wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to  2100,00 zł),

-   wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie jest to 1800,00 zł)

 
Od dnia 01.03.2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200,00 zł. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeżeli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 
POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU

 Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.

 Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

 Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 •   30% albo
 •   50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 
Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 
Powierzchnia normatywna           Odstępstwa dopuszczone w ustawie 

 

 

+30%

+50%

dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

 Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

 Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

GOSPODARSTWO DOMOWE

 Jest to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 WYDATKI

 Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek

 w  wysokości:

 •       15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 •       12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym,
 •       10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Rodzaje wydatków stanowią podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego

1. Czynsz

Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wówczas do jej wydatków mieszkaniowych, na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:

 •       wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 •       opłaty poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
 1.    Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej.
 2.   Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.
 3.   Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.
 4.   Inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.
 5.   Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. 
 6. Wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków-wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.


1. Klauzula_RODO.pdf

2. Zaswiadczenie_o_dochodach_w_celu_przyznania_dodatku_mieszkaniowego.pdf

3. WNIOSEK_O_DM_i_TABELA.pdf

4. Deklaracja_o_wysokości_dochodów_z_pouczeniem.pdf