PODSTAWA PRAWNA

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów
w tych sprawach reguluje Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 180) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 156, poz. 1817).

 DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE

na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytułów:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

DOKUMENTY

Chcąc otrzymać dodatek mieszkaniowy należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu:

•   wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

•   wypełnioną deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

•   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np.: wypis z księgi wieczystej lub/i akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego itp.);

•   dowód osobisty;

•   dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku np.:

•   wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach

•   emerytura, renta: odcinki z 3 miesięcy bądź zaświadczenie z ZUS;

•   alimenty: wyrok sądu lub odcinki potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w okresie objętym deklaracją  o dochodach.

•   dodatki pielęgnacyjne: zaświadczenie z ZUS;

•   zasiłki rodzinne: decyzja o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych;

•   gospodarstwo rolne: oświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego potwierdzone przez Urząd Gminy;

•   dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek;

•   w przypadku korzystania z pomocy społecznej: decyzje lub zaświadczenie zawierające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;

•   w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie Urzędu Skarbowego z zaznaczeniem, że zaświadczenie wydano do dodatku mieszkaniowego lub własne oświadczenie sporządzone  na podstawie prowadzonej dokumentacji lub zaświadczenia wydanego przez biuro rachunkowe prowadzące sprawy rozliczeń wydanym do celów dodatku mieszkaniowego

•   dokument potwierdzający uprawnienie do powiększenia powierzchni normatywnej o 15m2, tj.:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku poruszaniu się na wózku inwalidzkim zaświadczenie lekarskie ;

•   dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu w miesiącu, w którym składany jest wniosek np.: czynsz, woda, śmieci, ścieki;

•   rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (wyłącznie do wyliczenia ryczałtu);

•   właściciel domu jednorodzinnego poza ww. dokumentami zobowiązany jest  przedłożyć zaświadczenie
ze Starostwa Powiatowego potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, bądź oświadczenie zawierające ww. dane.

 

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego dochodzi jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:
1) występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych;
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO NASTĘPUJE GDY:

 -     w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie
      fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek zobowiązana jest
      wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.
-     osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje
       się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana
       w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie
       wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym
       terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie
       o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości
       powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Dodatki mieszkaniowe - dochody

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (wyłączeniu z dochodu nie podlega podatek dochodowy i skł. na ubezpieczenie zdrowotne).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz przez 3 (liczba miesięcy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to  1.802,15 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (aktualnie jest to  1287,25 zł) z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę  (art. 6 ust. 8  Ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Od dnia 01.03.2018r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł.

Do dochodu przy dodatku mieszkaniowym:

WLICZA SIĘ W SZCZGÓLNOŚCI:

NIE WLICZA SIĘ WEDŁUG USTAWY:

1.     Z  pracy,  działalności gospodarczej,  umów zlecenia  lub o dzieło
      - za dochód osoby prowadzącej działalność gospodarczą przyjmuje się kwotę dochodu faktycznego uzyskanego (z podatkiem) i po potrąceniach, jak wyżej.  2.     Zasiłki  rodzinne  i  wychowawcze
3.     Świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa    służby wojskowej  lub zastępczej,
4.     Środki za rozłąkę,
5.     Świadczenia wypłacane załogom pływającym,
6.     Świadczenia z pomocy społecznej  w  tym :  zasiłki  stałe  ze  składką  zdrowotną,     świadczenie rodzinne ze składką zdrowotną.
7.  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego:
 - dochód z prowadzenia  gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara   przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa GUS (ustawa o podatku rolnym)  oraz  dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych.
8.     Alimentywszystkie stypendia otrzymywane przez studentów,  stypendia  z Urzędu Pracy,  emerytury i renty (w tym zagraniczne),  zasiłki chorobowe i rehabilitacyjne.
9.     Dywidendy i inne periodycznie uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów oraz oszacowane przez wnioskodawcę z ryczałtu ewidencjonowanego.
10.  Dodatki do zasiłków rodzinnych:    na dojazdy dzieci do szkół,  na rozpoczęcie roku szkolnego ,   na  rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.
11.  Zasiłki dla bezrobotnych.
12.  Emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne
13.  Pomoc rodziny   określona kwotowo za okres 3 miesięcy
14.  Dochody z prac dorywczych w kraju i za granicą   wykazane na podstawie własnoręcznie złożonego oświadczenia.
15.  Zwroty z urzędu skarbowego podatku dochodowego.
16.  Uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

 

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

•   30% albo

•   50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia normatywna

Odstępstwa dopuszczone w ustawie

+ 30 %

+ 50 %

dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

GOSPODARSTWO DOMOWE

Jest to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi
i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

WYDATKI NA LOKAL

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

-    15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

-    12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
-    10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym
* ten % stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

Wysokość dodatku mieszkaniowego w Gminie Reszel, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Jakie rodzaje wydatków stanowią podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego?

1. Czynsz

Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wówczas do jej wydatków mieszkaniowych, na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:

•   wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

•   opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 2. Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej.

3. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

4. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

5. Inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.

6. Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

7. Wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 Nie stanowią wydatków - wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.

Załączniki:


1.  Deklaracja_o_dochodach_do_dodatku_mieszkaniowego

2. Wniosek_o_dodatek_mieszkaniowy

3. Zaswiadczenie_o_dochodach_do_dodatku_mieszkaniowego