Zgodnie z art. 90 b ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie  do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Zgodnie z art. 90 d ust. 2 w/w ustawy oraz zgodnie z § 6 pkt 1, regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Reszel  pomoc może być udzielana uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału (refundacji)  w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie, wycieczek szkolnych;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (w szczególności: zakup podręczników, zeszytów, słowników, stroju sportowego, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii, atlasów, itp.) lub refundacji kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym;

3. pieniężnej, w przypadku gdy udzielenie stypendium w formach, o których mowa w punkcie 1 i 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe;
4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 ustawy.

Według raportu oraz zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, stypendium szkolne ma być wykorzystywane na rzeczywiste potrzeby dziecka związane z jego edukacją -  w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, przyznanie stypendium w formie pieniężnej nie daje gwarancji wykorzystania środków na rzeczywiste potrzeby dziecka związane z jego edukacją i jest niezgodnie z art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.