DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSILEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 – 2028
ROK 2024

Wartość dofinansowania: 139 866,00 zł
Całkowity koszt: 199 866,00 zł

Cele programu:
Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Grupy docelowe:
Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną rodzin, nie otrzymują obiadów w szkołach.


Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

POSILEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019 – 2023”

ROK 2022

Wartość dofinansowania: 240 000,00 zł

Całkowity koszt : 300 000,00 zł

 

Cele programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupy docelowe :

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną rodzin, nie otrzymują obiadów w szkołach.

Efekty:

Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

- edycja 2022

Wartość dofinansowania: 56 338,00 zł

Całkowity koszt : 56 338,00 zł

Cele programu:

~ wsparcie osób niepełnosprawnych w czynnościach dnia codziennego

~ dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

Główne zadania :

wspomaganie w wyjściu/wyjeździe np. do sklepu, urzędu, na zajęcia terapeutyczne, do lekarza), korzystanie z dóbr kultury np. teatr, kino itp., wspomaganie w czynnościach pielęgnacyjnych, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wsparcie w podejmowaniu aktywności i komunikowaniu się z otoczeniem

Grupy docelowe :

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Efekty:

~ ograniczenie poczucia zależności od innych osób

~ motywacja do samorealizacji ~ integracja ze środowiskiem lokalnym

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

„POSILEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019 – 2023”

ROK 2021

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Całkowity koszt : 250 000,00 zł

 

Cele programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupy docelowe :

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną rodzin, nie otrzymują obiadów w szkołach.

Efekty:

Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Program  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ‘’

- edycja 2021

Wartość dofinansowania: 20 234,00 zł

Całkowity koszt : 20 234,00 zł

Cele programu:

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,

pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym

Główne zadania: 

wspomaganie w wyjściu/wyjeździe np. do sklepu, urzędu, na zajęcia terapeutyczne, do lekarza), korzystanie z dóbr kultury np. teatr, kino itp., wsparcie w wykonywaniu czynności dnia codziennego np. przygotowywanie posiłków, czynności higieniczne itp.

Grupy docelowe:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Efekty:

ograniczenie poczucia zależności od innych osób, rozwinięcie zainteresowań i pasji, zwiększenie motywacji do samorealizacji, integracja ze środowiskiem lokalnym