Realizacja projektu  EFS „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”

Od 2008 do 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu realizował projekt systemowy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki o nazwie “Aktywizacja społeczna - zawodowo bezrobotnych w gminie Reszel” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 30 grudnia 2013 r. na 251 osób uczestniczących w projekcie 20% beneficjentów otrzymało zatrudnienie, z 230 beneficjentów, którzy ukończyli projekt aż 40% przestało korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Ten wynik jest niezwykle optymistyczny, bowiem Unia Europejska zakłada, że optymalny i zadowalający rezultat to przedział 25%. Łącznie udało się przekwalifikować zawodowo185osób w zawodach: nowoczesne techniki wykończeniowe wnętrz (25), kierowca wózków widłowych (31), obsługa kas fiskalnych (52), opiekunka osób starszych i dzieci (14), brukarz z zastosowaniem kostki polbrukowej (30), pomoc kucharza małej gastronomii (13) profesjonalna pielęgnacja terenów zieleni – wykwalifikowany ogrodnik(19), Glazurnik(33). Beneficjenci uzyskali właściwe certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkoleń oraz kursów. Dzięki nim, beneficjenci otrzymali pracę. Jak wiadomo, powyższe zaświadczenia i certyfikaty z logo EFS pomagają w zatrudnieniu szczególnie poza granicami kraju. Prowadzone poradnictwo w różnych obszarach aktywizujących pomogło w wprowadzaniu zmian osobistych, społecznych i zawodowych. Frekwencja na zajęciach w latach 2008 – 2013 bardzo wysoka wyniosła 94,5%. Zauważalne tzw. rezultaty miękkie (liczone w skali 10 stopniowej) wyraźnie wzrosły. Obejmują one m. in. otwartość na innych, świadomość własnej wiedzy i kompetencji, przezwyciężanie trudności adaptacyjnych, poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i zaufanie oraz asertywność. Poprzez wydobycie tych ludzi z marazmu, niebytu społecznego, zawodowego i pokazanie, że życie polega na dążeniu do celu, walce o lepsze jutro, bycie aktywnym, dawanie sobie przyjemności poprzez nagradzanie siebie oraz swojej rodziny. Uświadomienie, że życie nie polega na braniu, ale też dawaniu, a pieniądze zarobione dają więcej satysfakcji od tych z pomocy społecznej. To właśnie jest aktywizacja. Beneficjenci projektu nie zamykają się i nie ukrywają, bo są “gorsi”, ale zrozumieli, że są równouprawnieni do życia w społeczeństwie, mają takie same prawo dostępu do instytucji i zakładów pracy jak inni. Szczegółowe analizy realizacji projektu wskazują, że warto było dać im szansę. 50 spośród nich jest obecnie zatrudnionych (fabryka mebli, zakłady budowlane, markety, sklepy, staże zawodowe), a 10 podjęło pracę za granicą 1osoba uczęszcza do szkoły średniej. W ramach projektów wsparciem i pomocą otoczonych zostało także 44 dzieci, których rozwój osobisty i społeczny wyraźnie się poprawił. Szczególnie w kontaktach interpersonalnych, sprawności manualnej, intelektualnej. Ponadto, wobec 208 rodzin skuteczne działanie podjęli Asystenci rodziny, pomagający w kwestiach wychowawczych, wspierających działania rozwoju, sprawy gospodarstwa domowego dotyczące finansów oraz zdrowotno – higienicznych, ale przede wszystkim pomoc tym rodzinom, które nie potrafiły wyjść z impasu wychowawczego, gospodarczego, finansowego i zawodowo – środowiskowego. Ośrodek spełniał warunek zatrudnienia, 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców określonych w ustawie o pomocy społecznej, które musiały być spełniony do końca 2009r. Zgodnie z ustawą, na gminę Reszel wypada 5 pracowników socjalnych. Projekt dawał zatrudnienie 1 pracownikowi socjalnemu. Wykluczenie społeczne dotyczy wielu obszarów życia człowieka i nie znaczy to, że człowiek mający pieniądze, czy pracę nie może być wykluczonym społecznie w jakimś obszarze swojego życia. Działania projektowe wydobywają tych ludzi, którzy niejednokrotnie unikają lub wzbraniają się przed interwencją z zewnątrz. Sukcesem projektu jest dotarcie do nich, odpowiednie zdiagnozowanie sytuacji a następnie pomoc w rozwiązaniu problemu tej osoby indywidualnie i grupowo. Dopiero po zmierzeniu się z swoim problemem i lękami beneficjent niejednokrotnie zaczyna patrzeć na swoje życie pod kontem nowych wartości. Zauważa potrzebę ingerencji z zewnątrz, ale w sposób bezpieczny, czyli wskazania obszarów naprawczych. Zadbanie by osobiście mógł wyrównać deficyty i naprawić problemy. Przez taką osobistą lekcję uczestnik jest w stanie pójść w życie bez obawy o dalsze swoje losy, pamiętając o możliwości skorzystania w każdej chwili z pomocy ludzi, którzy stanęli na jego nowej drodze życia. Efekty projektu przenoszą się na życie osobiste, społeczne, zawodowe i duchowe. Efekty osiągnięte przez młodzież to lepsze wyniki w szkole, zapewnione bezpieczeństwo w rodzinie i otoczeniu. Bez projektu zostaliby sami ze swoimi problemami i pogrążali się jeszcze bardziej i bardziej, niejednokrotnie z całą rodziną.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

200820092010201120122013