Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu (http:/www.mopsreszel.pl)

Data publikacji strony internetowej: 24.04.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  26.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 •    filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 •    część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR). Filmy  i pliki  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 •    Strona nie posiada wersji kontrastowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Terlik,  tel. 89 7550233, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępności informacyjno – komunikacyjna

Kontakt z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reszlu możliwy jest poprzez:

 •     napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel
 •     wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •     portal Informacyjno - Usługowy emp@tia
 •     wysłanie faksu na nr 89 755 0233
 •     skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89 755 0233
 •     wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki ESP: https://epuap.gov.pl
 •     skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Ośrodka w godzinach: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00.

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

 Dostępność architektoniczna

 •     do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kolejowej. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną
 •     do budynku prowadzą schody, na schodach zamontowane są poręcze, brak podjazdu dla wózków,
 •     w budynku nie ma windy ani platformy dla wózków
 •     w budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 •     w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych, toaleta znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 •     przed  wejściem do budynku nie ma parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, jest możliwość zaparkowania samochodu dla niepełnosprawnych  na podjeździe posesji ośrodka.
 •     do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 •     brak tłumacza języka migowego.    

Deklarujemy chęć przebudowy naszej strony w celu osiągnięcia poziomu dostępu do informacji cyfrowej wymaganego przepisami.