Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/246/2013

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 27.06.2013 roku

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALMYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RESZEL

ROZDZIAL I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Ustawa o systemie oświaty – ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

 1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.. 922 z późn. zm.)

 1. Ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

 1. Uczeń – osoby uprawnione do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty zamieszkujące na terenie Gminy Reszel.

 1. Kolegium – kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 1. Kwota zasiłku rodzinnego – kwota o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.. 922 z późn. zm.)

 1. Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 1. Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie.

 1. Dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

 1. Kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 182 ze zm.).

 1. Szkoła – placówki wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 2

 1. Regulamin określa:

  1.) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

  2.) Formy udzielania stypendium szkolnego,

  3.) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

  4.) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego,

  5.) Postanowienia końcowe.

§ 3

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

§ 4

 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1.) Stypendium szkolne,

  2.) Zasiłek szkolny.

§ 5

Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, którzy zamieszkują na terenie Gminy Reszel.

§ 6

Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz Reszla powołuje komisję stypendialną określając jej skład, tryb pracy oraz zadania.

ROZDZIAŁ II

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 7

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Reszel znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje :

  1.) Bezrobocie,

  2.) Niepełnosprawność,

  3.) Ciężka lub długotrwała choroba,

  4.) Wielodzietność,

  5.) Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

  6.) Alkoholizm lub narkomania,

  7.) Rodzina niepełna,

  8.) Zdarzenie losowe.

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – kwota kryterium dochodowego.

 1. Miesięczna wysokość dochodu o której mowa w pkt 2 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 8

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.. 922 z późn. zm.) nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 1. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym ze wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 1. Formę oraz wysokość stypendium szkolnego ustala się w granicach określonych w pkt 1 i pkt 2 w każdej sprawie indywidualnie uzależniając od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia oraz kierując się innymi okolicznościami wymienionymi w § 7 pkt 1 niniejszego regulaminu wykorzystując opinię komisji stypendialnej dot. propozycji formy i wysokości stypendium szkolnego

 1. Przedział miesięcznej wysokości stypendium szkolnego na podstawie której dokonuje się ustaleń, określa tabela:

Przedział miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Przedział miesięcznej wysokości stypendium szkolnego - % zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

do 80% kryterium dochodowego

od 80% do 200% wysokości zasiłku rodzinnego

powyżej 80% do 100% kryterium dochodowego

od 80% do 160% wysokości zasiłku rodzinnego

 

§ 9

 1. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 1. W przypadku przekroczenia kwot o których mowa w pkt 1 stypendium szkolne nie przysługuje.

ROZDZIAŁ III

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 10

 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  1.) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym:

 1. Wyrównawczych,

 2. Wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania np. zajęcia językowe, muzyczne, plastyczne, sportowe i inne edukacyjne,

 3. Udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. wyjazdy na tzw. zielone szkoły, szkolne wycieczki o charakterze edukacyjnym.

   

  2.) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

 1. Podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

 2. Przyborów szkolnych, tj. zeszytów, plecaków, artykułów piśmiennych, farby, bloki rysunkowe itp.,

 3. Stroju sportowego, tj. obuwie sportowe, dres, spodenki sportowe, koszulka sportowa – wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,

 4. Pomocy dydaktycznych służących poszerzaniu wiedzy ,

 5. Sprzętu dydaktycznego, zgodnego z kierunkiem kształcenia, np. sprzęt muzyczny do kontynuowania nauki w szkole muzycznej.

  3.) Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium o których mowa w pkt 1, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest celowe.

  4.) Stypendium szkolne może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych, oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji, transportu środkami komunikacji publicznej itp.

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 11

 1. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach może być realizowane poprzez:

  1.) Zwrot kosztów po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków lub innych imiennych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku w okresie na który stypendium zostało przyznane,

  2.) Przekazane przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

 1. Stypendium szkolne przyznane w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym może być realizowane poprzez:

  1.) Zakup przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników itp., przyborów szkolnych, stroju sportowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego,

  2.) Zwrot kosztów po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków lub innych imiennych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w okresie na który stypendium zostało przyznane.

 1. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania realizowane jest poprzez:

  1.) Zwrot kosztów po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków lub innych imiennych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w okresie na który stypendium zostało przyznane,

  2.) Przekazanie przelewem na rachunek bankowy podmiotu zapewniającego zakwaterowanie.

 1. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego, a także realizowane poprzez zwrot kosztów wypłacane jest w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu lub przelewem na rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

 1. Dokumenty z miesiąca lipca i sierpnia będą uwzględniane do rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego od września kolejnego roku szkolnego.

 1. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami, na wycieczkę edukacyjną, wyjazd do teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę.

 1. Rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego powinno nastąpić:

  1.) Za okres wrzesień – grudzień do 15 – ego grudnia danego roku,

  2.) Za okres styczeń – czerwiec do 30 – ego czerwca danego roku.

ROZDZIAŁ IV

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 12

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 – ego września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 – ego października danego roku szkolnego.

 1. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu o którym mowa w pkt 2.

§ 13

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

  1.) Rodziców albo pełnoletniego ucznia,

  2.) Odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka o którym mowa w art. 90b, ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 1. Stypendium szkolne może być przyznawane z urzędu.

 1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów.

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 1. Oświadczenia o których mowa w pkt 3 i 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka w którym mowa w art. 90b, ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty do której uczęszcza uczeń.

 1. Postępowania w sprawach stypendium szkolnego na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Reszlu prowadzi Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

 1. Decyzje administracyjne w sprawach stypendium szkolnego wydaje Burmistrz Reszla.

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 14

 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wydający decyzje, o ustaniu przyczyn które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 1. Przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 1. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

ROZDZIAŁ V

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 15

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

  1.) Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

  2.) Nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu ucznia bądź członków rodziny ucznia,

  3.) Długotrwała choroba ucznia,

  4.) Klęska żywiołowa,

  5.) Inne szczególne okoliczności.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 1. Formę oraz wysokość zasiłku szkolnego ustala się w granicach określonych w pkt 3 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się oceną skutków zdarzenia losowego, wykorzystując opinię komisji stypendialnej dotyczącą propozycji formy i wysokości zasiłku szkolnego.

§ 16

 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

  1.) Rodzica lub pełnoletniego ucznia,

  2.) Odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

 1. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu.

 1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

  1.) Potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego,

  2.) Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów.

 1. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 1. Oświadczenia o których mowa w pkt 4 i 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora odpowiednio szkoły, kolegium do którego uczęszcza uczeń lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 1. Postępowanie w sprawach zasiłku szkolnego na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Reszlu prowadzi Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

 1. Decyzje administracyjne w sprawach zasiłku szkolnego wydaje Burmistrz Reszla.

 1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej realizowanej poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków lub innym imiennych dowodów księgowych potwierdzających poniesione wydatki wypłacony jest w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu lub na rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o systemie oświaty, ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postepowania administracyjnego.