DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

POSILEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019 – 2023”

ROK 2022

Wartość dofinansowania: 240 000,00 zł

Całkowity koszt : 300 000,00 zł

 

Cele programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupy docelowe :

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną rodzin, nie otrzymują obiadów w szkołach.

Efekty:

Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.