DODATEK ENERGETYCZNY - dla odbiorców wrażliwych

Podstawa prawna:

art. 5c, art. 5d i art. 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755)

Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych przysługuje przy spełnieniu

wszystkich poniższych wymogów:

 

1)    osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017 r. poz.180),

2)    osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3)    zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zasady ustalania wysokości dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust.2 pkt 18 lit d. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

1)      900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2)      1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3)      1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Przyznanie dodatku następuje :

-  na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym,  umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy pobrać w MOPS Reszel.

- przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Wypłata dodatku

Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Forma wypłaty

Kasa MOPS w Reszlu w terminach ustalonych w decyzji lub konto wskazane we wniosku

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2018  do 30 kwietnia 2019 r.

1 osobowe

  900 kWh

270 kWh

0,5047 kWh

11,35 zł

2-4 osób

1250 kWh

375 kWh

0,5047 kWh

15,77 zł

min.5 osób

1500 kWh

450 kWh

0,5047 kWh

18,92 zł

Uchylenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowoduje również wszczęcie procedury uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, gdyż dotychczasowy  beneficjent pomocy nie będzie już dłużej odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.
Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dodatku energetycznego wstrzymuje wykonanie decyzji – wypłatę tego dodatku – zgodnie z treścią art. 130 § 2 KPA.

 

                                                                                             

 

WNIOSEK

o przyznanie dodatku energetycznego

 

1) imię i nazwisko

 

 

 

2) adres zamieszkania

 

3) liczba osób w gospodarstwie domowym

 

 

 

PESEL ….................................. Dowód osobisty .................................

Nr telefonu ............................

 

 

4) posiadam ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego

       tak            nie  * )

 

 

5) jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

       tak            nie * )

 

 

6) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej

        tak           nie * )

 

 

7) forma płatności świadczenia

   kasa MOPS w Reszlu  * )

  Konto osobiste * )

 

 

Nazwa banku

 

 

 

nr rachunku bankowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *)  niepotrzebne skreślić

 

Oświadczam, iż:

-      powyższe dane są prawdziwe

-    wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w celu uzyskania dodatku energetycznego, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Reszel, dnia……………………..                               

 

 ……………………………….......                                     ....................................................

 podpis wnioskodawcy                                                                                   podpis przyjmującego         

 

Załączniki:

1)      kopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

2)      kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia pracownik urzędu :

Okres przyznania dodatku mieszkaniowego :

 

Kwota dodatku energetycznego :

 

Okres przyznania dodatku energetycznego :