OGŁOSZENIE O NABORZE DO

PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ogłasza nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczestnikiem Programu mogą zostać:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,

  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,

 2. Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji (zał. nr 8 do Programu),

 3. Kartę zgłoszenia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ( zał. 7 do Programu)

Wypełnione druki i dokumenty należy dostarczyć do 09.11.2022 r. do sekretariatu pok. 7 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu.


1. Zalacznik nr 1