DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Program  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ‘’

- edycja 2021

Wartość dofinansowania: 20 234,00 zł

Całkowity koszt : 20 234,00 zł

Cele programu:

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,

pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym

Główne zadania: 

wspomaganie w wyjściu/wyjeździe np. do sklepu, urzędu, na zajęcia terapeutyczne, do lekarza), korzystanie z dóbr kultury np. teatr, kino itp., wsparcie w wykonywaniu czynności dnia codziennego np. przygotowywanie posiłków, czynności higieniczne itp.

Grupy docelowe:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Efekty:

ograniczenie poczucia zależności od innych osób, rozwinięcie zainteresowań i pasji, zwiększenie motywacji do samorealizacji, integracja ze środowiskiem lokalnym