40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy

 

Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. 

Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu.         

Wzór wniosku znajdą Państwo pod tekstem.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania oraz załączyć i wypełnić INFORMACJĘ DO WERYFIKACJI WNIOSKU (wzór do pobrania poniżej).

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz.

Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu). Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.


1. Informacja do weryfikacji wniosku 40zł

2. Wniosek 40zł

3. Załącznik 40zł

4. RODO MOPS Reszel