Wypłata

DODATKU OSŁONOWEGO

w kasie MOPS w Reszlu

oraz na konto bankowe

nastąpi w terminie:

17 KWIETNIA 2024 roku

Wypłata realizowana jest dla osób, które złożyły wnioski w miesiącu styczeń 2024 r


Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu kwiecień 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

23 kwietnia 2024 roku


Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu marzec 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

22 marca 2024 roku

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
 2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 3. spełniają kryterium dochodowe.

1) Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym szkole wojskowej

–   jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

2) Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu)

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2, jeżeli:

 • w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
 • lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

3)    Kryterium dochodowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym – 40% (2 862,19 zł),
 2. wieloosobowym – 30% (2 146,64 zł)

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (7 155,48 zł).

  

DOCHÓD

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust.3, tj.:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 3. schronisku dla nieletnich,
 4. zakładzie poprawczym,
 5. zakładzie karnym,
 6. szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.1) ), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

Wysokość dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059) osiąganego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ustala się, przyjmując dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Roczną wysokość przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje się jako czterokrotność przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

UWAGA: W deklaracji o dochodach uwzględniamy dochody z pełnych trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniające nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, wyprowadziła się lub zmarła przed dniem złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać 50 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu (Uchwała Nr XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 kwietnia 2004 roku w prawie maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego).

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji (35,78 zł) – art. 7 pkt. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

(Uwaga: zgodnie z katalogiem świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (katalog jest opublikowany na stronie ZUS), uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – pod pozycją 68 wskazany jest dodatek mieszkaniowy przyznawany na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych).

Wydatki do dodatku mieszkaniowego to:

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach  przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • inne niż wyżej wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego
 • centralne ogrzewanie
 • zimna wody
 • podgrzanie wody
 • nieczystości płynne
 • odpady
 • fundusz remontowy

 

 Druki do pobrania:

 


Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu kwiecień 2023 roku

nastąpi w terminie:

20 kwiecień 2023 roku


Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu wrzesień 2022 roku

nastąpi w terminie:

28 WRZESIEŃ

2022 roku

Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

20 stycznia 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi 
w terminie:

21 stycznia 2021 roku

Koordynator do spraw dostępności

Mateusz Terlik  – Koordynator do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu. 

Kontakt:
Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu         
ul. Kolejowa 25 A, 11-440 Reszel

tel. +48 88 7550233         
 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Deklaracja dostępności Strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczniej w Reszlu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mopsreszel.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR). Filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Strona nie posiada wersji kontrastowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Terlik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 897550233

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Adres: 11-440 Reszel ul. Kolejowa 25A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 897550233

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ul. Kolejowa 25a 11-440 Reszel

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kolejowej. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną
 • do budynku prowadzą schody, na schodach zamontowane są poręcze, brak podjazdu dla wózków,
 • w budynku nie ma windy ani platformy dla wózków
 • w budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych, toaleta znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • przed wejściem do budynku nie ma parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, jest możliwość zaparkowania samochodu dla niepełnosprawnych na podjeździe posesji ośrodka
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • brak tłumacza języka migowego.