Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Reszel podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 lipca 2019 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego:

pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 1”

nr RPWM.11.01.01-28-0002/19

 

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym w projektach jest fundacja „Aktywność i Nowoczesność” z siedzibą w Olsztynie, ul. Nad jarem 2/15, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000750813.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja działań aktywizacyjnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zmierzających do podjęcia przez nich zatrudnienia. Projekt przewiduje m.in. wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji, w tym aktywizacji społecznej oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych. Realizacja projektu pozwoli na zaktywizowanie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-zawodowej oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.