Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

18 listopad 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi
w terminie:

19 listopad 2021 roku