Reszel, dnia 16.12.2022 r.  

 

ZNAK: OŚ.521.5.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na kompleksową organizację pogrzebu osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy Reszel, w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku i którym nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości poniżej stosowania ustawy nie przekraczającej 130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.):

 

 1. Zamawiający i odbiorca :

 

Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, NIP: 742-22-43-326

w imieniu której występuje:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 25 A, 11-440 Reszel,

tel./fax (89) 755-02-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Obowiązek sprawienia pogrzebu przez ośrodek pomocy społecznej wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1947) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 1. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci orientacyjnie 2 pogrzeby w ciągu roku. Rzeczywista liczba dokonanych pogrzebów może ulec zmianie.

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawione przez Zamawiającego.
  Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 1. Kompleksowe zorganizowanie pogrzebu, przez co rozumie się: przygotowanie zmarłego do pogrzebu w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z przyjętym zwyczajem i wyznaniem zmarłego.

 1. Wydatki związane z kompleksową organizacją pogrzebu obejmują:

 • przewóz zwłok osoby zmarłej samochodem Wykonawcy w warunkach zapewniających sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami, z miejsca zgonu do miejsca przechowywania zwłok i z miejsca przechowywania zwłok na cmentarz,

 • zapewnienie miejsca pochówku,

 • odpowiednio do sposobu dokonania pochówku – zapewnienie najtańszej trumny bądź urny na spopielone zwłoki (w przypadku wyboru tej formy),

 • pochówek (w tym wykopanie grobu ziemnego na cmentarzu wskazanym przez Zamawiającego, wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu);

 • przygotowanie ciała do pochówku (łącznie z umyciem i ubraniem zwłok);

 • zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku);

 • zapewnienie obsługi żałobników;

 • zapewnienie i montaż krzyża drewnianego i tabliczki identyfikującej, bądź innego symbolu religijnego, zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej oraz 1 szt. wieńca ze sztucznych kwiatów;

 • zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Reszel 2 szt. nekrologów w miejscach zwyczajowo przyjętych;

 • zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego;

 • w razie wystąpienia konieczności transportu ciała poza gminę Reszel cenę za 1 km uzgadnia się z Zamawiającym;

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych elementów usługi oraz prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazaną w formularzu ofertowym.

 1. Opis wymagań i warunków udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

 • oświadczy, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem i dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym.

 • nie jest w stanie upadłości lub likwidacji

 1. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom.

 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.

 1. Pogrzeb będzie wykonywany w granicach administracyjnych gminy Reszel. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pogrzeb na cmentarzu gminny ościennej (np. gdy osoba zmarła ma opłacone miejsce lub istnieje możliwość złożenia ciała w grobie rodzinnym).

 1. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek po każdej wykonanej usłudze.

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.

 1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przez okres realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami
  i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert: wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, opatrzony pieczątką firmową wraz z datą sporządzenia i czytelnym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej należy złożyć do godz. 14:00 dnia 28 grudnia 2022 r. w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 25A , 11-440 Reszel lub w formie skanów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  z podaniem kwoty netto i brutto proponowanej za przedmiot zamówienia oraz dołączoną specyfikacją za poszczególne składowe usługi. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

 1. Złożona oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty stanowiący załącznik do przedmiotowego zapytania.

 1. Ocena, wybór oferty i zawarcie umowy:

 1. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 1. ocena ofert zostanie dokonana do dnia 30.12.2022 r. a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, po czym zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia;

 1. oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

 1. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny;

 1. zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;

Sprawę prowadzi:

Magdalena Jędrzejewska

Inspektor ds. obsługi świadczeń

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

tel. (89) 751 77 07

 

Informacja o zapytaniu ofertowym zostanie udostępniona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu skąd można również pobrać załącznik – formularz ofertowy. 

 


1. Zapytanie pogrzeby
2. Zał Nr 1 Formularz ofertowy