Reszel, dnia 16.12.2022 r.  

ZNAK: OŚ.521.6.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące realizacji bonów towarowych

wydawanych podopiecznym

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości poniżej stosowania ustawy nie przekraczającej 130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

 

 1. Zamawiający i odbiorca :

 

Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, NIP: 742-22-43-326

w imieniu której występuje:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 25 A, 11-440 Reszel,

tel./fax (89) 755-02-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Realizacja bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

 1. Termin realizacji zamówienia:od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena pakietu podstawowych produktów wg. Załącznika Nr 2.

 2. Możliwość realizacji bonów o małych nominałach ( 5 zł i mniejszych).

 3. Wymagana lokalizacja placówki handlowej na terenie miasta Reszel.

 4. Placówka powinna być placówką wielobranżową z możliwość nabycia zarówno podstawowych produktów spożywczych, przemysłowych oraz środków chemicznych niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa domowego.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym na komputerze lub nieścieralnym atramentem, bądź długopisem. Oferta winna zawierać załącznik z cenami pakietu podstawowych produktów być podpisana przez osobę upoważnioną.

 1. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek po upływie terminu realizacji bonów do 29 dnia każdego miesiąca (wyjątek: luty, grudzień);

 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę wyrażającą chęć podjęcia współpracy wraz z załącznikiem Nr 1 należy złożyć do godz. 14:00 w dniu 28 grudnia 2022 r. w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

 1. Kryterium wyboru oferty:

 • cena

 • możliwość realizacji bonów o małych nominałach

 • spełnienie warunku o placówce wielobranżowej

 1. Ocena, wybór oferty i zawarcie umowy:

 1. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 1. ocena ofert zostanie dokonana do dnia 30.12.2022 r. a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, po czym zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia;

 1. oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

 1. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny;

 1. zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;

 

Sprawę prowadzi:

Magdalena Jędrzejewska

Inspektor ds. obsługi świadczeń

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

tel. (89) 751 77 07

 

Informacja o zapytaniu ofertowym zostanie udostępniona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu skąd można również pobrać załączniki – Załącznik Nr .1 Formularz ofertowy i Załącznik Nr. 2 Zestawienie cen pakietu podstawowych produktów


1. Zapytanie

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy bony

3. załącznik nr 2 - zestawienie cen pakietu produktów